รายวิชาที่มีอยู่

ประกาศข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบทเรียนออนไลน์แบบจัดเต็ม

โดย ad yut -

โครงการร่วมระหว่างกองบริการศึกษาและสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรานิกส์ 
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563    ณ. ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ITSC 6  อาคารเวียงคำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง