ภาษาจีน 2 (สรุป)

        การบรรยายสรุปวิชาภาษาจีน 2 ( CHI1002) เป็นการแนะนำตำราเรียน คู่มือคัดอักษรจีน 2 เนื้อหาบทเรียนการศึกษาคำศัพท์ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ความหมายตรงกันข้าม และคำลักษณะนาม ฝึกพูดและเขียนภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกอ่านออกเสียงให้ได้มาตรฐานเรียนรู้คำศัพท์ที่ซับซ้อนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทักษะที่หลากหลายครอบคลุมไปถึงหมวดอักษร คำแนะนำเกี่ยวกับการทำข้อสอบ และตัวอย่างแบบฝึกหัด

 
เนื้อหาการบรรยายสรุปวิชาภาษาจีน 2 ( CHI1002)

EP1 :  แนะนำตำราเรียนวิชาภาษาจีน 2 คู่มือคัดอักษรจีน 2 เนื้อหาบทเรียน และแบบฝึกหัด
EP2 :   แนะนำเนื้อหาภาคผนวก การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 2 ( CHI1002)
EP3 :   สรุปเนื้อหาบทเรียน และการทำแบบฝึกหัด
EP4 :  คำแนะนำเกี่ยวกับการทำข้อสอบ  
EP5 :   ตัวอย่างแบบฝึกหัด

 

วัตถุประสงค์การบรรยายสรุปภาษาจีน 2 (CHI1002)

1. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 2 ก่อนลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) 
2. เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing ) ได้รับความรู้จากการบรรยายสรุปภาษาจีน 2 และใช้เป็นแนวทางในการศึกษาก่อนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)
3. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing )

centered image