โครงการร่วมมือระหว่างกองบริการศึกษาและสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรานิกส์ จัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเสริมทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนสามารถทำหน้าที่สอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อในการอบรมได้แก่ การสร้างสื่อและออกแบบสื่อสำหรับบทเรียนออนไลน์ การเตรียมองค์ประกอบเพื่อการตัดต่อคลิปวิดีโอ การจัดทำคลิปวีดีโอและทดสอบขึ้นวางบนเว็บไซต์เพื่อการใช้งาน


ศึกษาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยคำศัพท์ สำนวนและประโยคง่ายๆ 
A study of the German language for communication through practice in listening, speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and use of sentence patterns.