ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4(สรุป)

          ในการเรียนกระบวนวิชา RUS 2012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4  จะมีการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น ในด้านเนื้อหานั้นจะเป็นการเรียนต่อเนื่องจากภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3 แต่จะเป็นการศึกษาไวยากรณ์ในรูปพหูพจน์การก 2 - 6 นอกจากนี้ยังมีการเรียนเกี่ยวกับการใช้คำสรรพนาม который (ในทุกการก) การใช้คำกริยาในรูปคำวิเศษณ์ (деепричастие) คำกริยาในรูปคำคุณศัพท์ (актив. и пассив. причастия) การบอกเวลาในรูปแบบต่าง ๆ (การบอกเวลา: การบอกปี การบอกเดือน  การบอกวันที่ เดือนและปี) การใช้คำนาม друг друга (ในทุกการก) การใช้คำคุณศัพท์ какой หน่วยคำ -то (ในทุกการก)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบการใช้ไวยากรณ์ภาษารัสเซียในระดับที่สูงขึ้น การใช้คำประเภทต่าง ๆ ในรูปพหูพจน์ และฝึกการใช้คำและหน่วยคำใหม่ๆ ที่ช่วยทำให้การใช้ภาษารัสเซียสมบูรณ์และสละสลวยขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้และเรียบเรียงประโยคทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดได้ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น
  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ความแตกต่างในการใช้ภาษาแต่ละระดับ แต่ละสไตล์ และจะรู้คำประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
centered image