ความรู้คู่คุณธรรม(สรุป)

เนื้อหาเกี่ยวกับ

    - ความหมายและประเภทของความรู้

    - ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม

    - ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับคุณธรรม

    - การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมของสังคม

    - การนำหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน

    - ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ หน้าที่พลเมือง จรรยาบรรณ และต้านทุจริตศึกษา

    - รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

        เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยความรู้ และเป็นคนดีของสังคมไทย มีสำนึกที่จะดูแลรับผิดชอบสังคมไทย

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณธรรม หมายถึง เป็นคนดี คิดดี พูดดี และประพฤติดี ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นในสังคม มีเมตตากรุณาต่อตนเองและผู้อื่น มองการณ์ไกล ไม่ประมาท และมีศีลธรรม

   2. เพื่อพัฒนาและปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดีให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นคนใฝ่รู้อยู่เสมอ เพราะการศึกษาคือ การมองตน การพิจารณาตน การควบคุมตน จนกระทั่งการพัฒนาตน เพราะเมื่อยิ่งศึกษา ยิ่งต้องรู้จักตน ควบคุมตน  แล้วพัฒนาตนเองให้ได้

   3. ปลูกฝังการเป็นอาสาสมัคร จิตอาสา จิตสาธารณะ มีสำนึกในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ

   4. ปลูกฝังค่านิยมการเป็นพลเมืองดี เสียสละเพื่อส่วนรวมมีความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมที่ถูกต้อง หมั่นฝึกสำรวจตนเอง ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

   5. รู้จักการวางแผนชีวิตและงาน สร้างวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง 

   6. ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์วิธีการ และแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว สังคม โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การพึ่งตนเอง การมองโลกในแง่ดีการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

centered image