มานุษยวิทยาเบื้องต้น (สรุป)

เกี่ยวกับรายวิชา

ขอบเขตและเนื้อหาสาระของวิชามานุษยวิทยา ด้านกายภาพ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเปรียบเทียบระบบสังคมและวัฒนธรรมของสังคมต่างๆ และศึกษาผลกระทบของระบบเหล่านี้ที่มีต่อพฤติกรรมของคนในสังคม

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการ และเรียนรู้ขอบเขต เนื้อหาสาระ การใช้ประโยชน์ และวิทยาการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา

เอกสารประกอบการเรียน

ANT1013 (AN113) มานุษยวิทยาเบื้องต้น โดย รศ.ดร.ดำรงค์ ฐานดี

หัวข้อหลัก

•         มานุษยวิทยากายภาพ

•         มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม

•         มานุษยวิทยาประยุกต์


centered image