โบราณคดีเบื้องต้น(สรุป)

ศึกษาสาระ  ความเป็นมาของโบราณคดี วิธีศึกษาทางโบราณคดี และประโยชน์ที่ได้รับ   เกณฑ์และการ
จัดยุคสมัย  ข้อมูลทางโบราณคดีสมัยต่าง ๆ  ในประเทศไทย  ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
มนุษย์ และ 
หลักฐานทางโบราณคดี โดยแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม  (มีทัศนศึกษานอกสถานที่)

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อวางพื้นฐานให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในมนุษย์และวัฒนธรรมจากหลักฐานโบราณคดี

2. เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์และการจัดยุคสมัยของโบราณคดี

3. เพื่อให้นักศึกษารู้ข้อมูลแหล่งโบราณคดีสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย

4. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสงวนรักษาและอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน

centered image