อบรมการจัดทำบทเรียนออนไลน์แบบจัดเต็ม

โครงการร่วมระหว่าง

กองบริการศึกษาและสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรานิกส์

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563

ณ. ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ITSC 6

อาคารเวียงคำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 แบบประเมินความพึงพอใจ>

 เอกสารประกอบการอบรม>


       แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปลี่ยนเป็นการศึกษาออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การลงทะเบียน การเข้าเรียน การอ่านหนังสือ เพื่อให้นักศึกษาเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จนกระทั่งถึงอาจารย์ผู้สอนเปลี่ยนได้แทนที่การสอนจากหน้าชั้นเรียนเป็นสอนในห้องสอนออนไลน์ โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบเนื้อหาการสอนและมีเจ้าหน้าที่บันทึกการสอนและนำขึ้นใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้การเดินทางและการสอนในห้องสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงทำให้อาจารย์ผู้สอนต้องหยุดการดำเนินการสอนในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้และจำเป็นต้องสอนที่บ้าน และยังมีอาจารย์ผู้สอนอีกหลายท่านไม่สามารถดำเนินการสอนได้เนื่องจากไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


หัวข้อการบรรยายการผลิตสื่อออนไลน์ระดับต้น

วันที่ 18 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00 - 16.30 น.

1. การออกแบบสื่อด้วยโปรแกรมสำหรับบทเรียนออนไลน์

2. การบันทึกด้วยโปรแกรมพื้นฐานเพื่อสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์

3. การเตรียมองค์ประกอบเพื่อการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษา

4. การตัดต่อคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษาและการแปลงคลิปวีดีโอ

5.การทดสอบและนำสื่อขึ้นใช้งานบนเว็บไซต์  

 

หัวข้อการบรรยายการผลิตสื่อออนไลน์ระดับกลาง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
เวลา 9.00 - 16.30 น.

1. การเตรียมสื่อด้วยโปรแกรมสำหรับบทเรียนออนไลน์ 

2. การบันทึกด้วยโปรแกรมพื้นฐานเพื่อสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ 

3. การเตรียมองค์ประกอบเพื่อการตัดต่อคลิปวิดีโอ

4. การตัดต่อคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษาและการแปลงคลิปวีดีโอ

5.การทดสอบและนำสื่อขึ้นใช้งานบนเว็บไซต์  

 

 

 

centered image