การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น(สรุป)

      ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยเบื้องต้น สำหรับงานวิจัยด้านการสื่อสาร และการสื่อสารมวลชน ศึกษาบทบาท กระบวนการ คุณลักษณะของการวิจัย ภาษาที่ใช้ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วิธีการเขียนโครงร่างการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การกำหนดและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงกรรมวิธีทางข้อมูล การนำเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล และองค์ประกอบการนำเสนอรายงานการวิจัยเบื้องต้น เพื่อนำความที่ได้ไประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากรายงานการวิจัย รวมถึงการนำความรู้เพื่อต่อยอดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

 วัตถุประสงค์

1  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีการวิจัย และสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยการด้านการสื่อสาร

2  สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ศึกษาและทำความเข้าใจรายงานการวิจัยในระดับพื้นฐานได้

3  นำความรู้ที่ได้เป็นพื้นฐานในการศึกษากระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

 

เนื้อหาที่บรรยาย

 CLIP ที่ 1/6;   บทนำ__INTRO: ข้อมูลพื้นฐานและแนะนำรายวิชา

                       บทที่ 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

CLIP ที่ 2/6;   บทที่ 2: การวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน

                      บทที่ 3: การเลือกประเด็นหรือหัวเรื่องในการวิจัย

 CLIP ที่ 3/6;   บทที่ 4: การทบทวนวรรณกรรม

                      บทที่ 5: ทฤษฎี  ตัวแปร  นิยามศัพท์            

 CLIP ที่ 4/6;   บทที่ 6: วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และ กรอบแนวคิด

                      บทที่ 7: ประชากร กลุ่มตัวอย่าง & วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 CLIP ที่ 5/6;   บทที่ 8: การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ แบบสอบถามการวิจัย

                      บทที่ 9: กรรมวิธีทางข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล & สถิติเบื้องต้น

 CLIP ที่ 6/6;   บทที่ 10: การวิจัยเชิงคุณภาพ & การวิจัยเชิงปริมาณ

                   

centered image