จิตวิทยาพัฒนาการ(สรุป)

 เกี่ยวกับรายวิชา (โดยสรุป)

      ศึกษาทฤษฎีและข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญาจิตใจ อารมณ์และสังคม ระหว่างระยะอยู่ในครรภ์ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยชรา
Study theories and data related to human development in body, mental, emotion,
social and morality from prenatal period through childhood, adolescent, adult and old age.

จุดมุ่งหมายรายวิชา


    1.เพื่อให้ทราบถึงขอบข่ายวิชาและประโยชน์ของการเรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการได้อย่างถูกต้อง
    2.เพื่อสามารถอธิบายและจำแนกวิธีการที่ใช้ในการศึกษาทางจิตวิทยาพัฒนาการได้อย่างถูกต้อง
    3.เพื่อแยกแยะและอธิบายถึงลักษณะภายในและภายนอกของร่างกายที่มีผลต่อพัฒนาการของบุคคลได้อย่างถูกต้อง
    4.เพื่อสามารถอธิบายลักษณะพัฒนาการของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง

centered image