สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี(สรุป)

เกี่ยวกับรายวิชา

        ศึกษาโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลีนับตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ชีวิตความเป็น อยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนเกาหลี โดยเน้นศึกษาเรื่องครอบครัว การบูชาบรรพบุรุษ และการจัดระเบียบทางสังคมและชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบัน

 จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องคน สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งเป็นหัวใจของการศึกษาสาขาวิชามานุษยวิทยาที่สนใจเรื่องคน สังคมและวัฒนธรรมอื่น (other cultures)
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมเกาหลีได้
3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก

centered image