ภาษาจีน 1 (สรุป)

 

        การบรรยายสรุปวิชาภาษาจีน 1 (CHI1001) จะมีเนื้อหาทั้งหมด ตอนด้วยกัน โดยเริ่มจากการแนะนำตำรา CHI1001 ควบคู่ไปกับการใช้คู่มือคัดอักษรจีน 1,  การแนะนำเนื้อหาเข้าสู่บทที่ 1 ที่จะเน้นย้ำในเรื่องของสัทอักษรจีน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ของการเรียนวิชาภาษาจีน,  การสรุปใจความสำคัญของตัวเนื้อหาของบทที่ 2  ไปจนถึงเนื้อหาของบทที่ 10 และในส่วนของแนวตอบแบบฝึกหัดที่นักศึกษาจะต้องทำการฝึกฝนปฏิบัติได้อย่างเข้าใจและให้สามารถนำไปต่อยอดได้, การให้ความสำคัญในส่วนของภาคผนวกและแนวการสอบในส่วนของท้ายตำราวิชาภาษาจีน1 ( CHI1001) รวมไปถึงการรวบรวมตัวอย่างแนวทางฝึกฝนและการท่องจำง่าย ๆ (ด้วยตนเอง) ของผู้ที่เรียน (ศิษย์เก่า) อีกด้วย

 

เนื้อหาการบรรยายสรุปวิชาภาษาจีน 1 (CHI1001)  

    EP1:  แนะนำตำรา CHI 1001 /คู่มือคัดอักษรจีน 1

     EP2:  แนะนำเนื้อหาเข้าสู่บทที่ 1 สัทอักษรจีน

     EP3:  สรุปใจความสำคัญของบทที่ 2 - บทที่ 10 และแนวตอบแบบฝึกหัด

     EP4:  ความสำคัญของภาคผนวกกับแนวการสอบ

วัตถุประสงค์การบรรยายสรุปวิชาภาษาจีน 1 (CHI1001)

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบข้อมูลและเตรียมตัวในการรับฟังการบรรยายสรุปก่อนการลงทะเบียนและก่อนการสอบ e-testing ของวิชาภาษาจีน 1 (CHI1001)
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหารายวิชา ภาษาจีน 1 (CHI1001) สำหรับใช้ประกอบในการลงทะเบียนและการสอบ  e-testing  
3. เพื่อให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน วิชาภาษาจีน 1 (CHI1001) สามารถเตรียมตัวเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปก่อนการสอบอย่างน้อย 1  เดือนหรือก่อนการลงทะเบียน 1 ภาคการศึกษา เพื่อความสมบูรณ์ของการสอบวัดความรู้และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสูงสุด
4. เพื่อผลิตสื่อบรรยายสรุปสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

centered image