รัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1(สรุป)


เกี่ยวกับรายวิชา (โดยสรุป)

      ศึกษาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยคำศัพท์สำนวนและประโยคง่ายๆ

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักไวยกรณ์ในระดับพื้นฐานและสามารถใช้หลักไวยกรณ์ที่ศึกษามาในการสื่อสารในชิวิตประจำวันในระดับเบื้อง ต้นได้

2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ศัพท์และสำนวนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชิวิตประจำวันใน ระดับ เบื้องต้นได้

centered image