ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(สรุป)

เกี่ยวกับรายวิชา

        ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่สำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของแนวความคิดทฤษฎีที่มีต่อการพัฒนา การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม (PR. SOC 1003 & SOC 2033 นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ควรผ่านวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้นและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มาก่อน)

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. เพื่อวางพื้นฐานให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน
  2. เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับมนุษย์และปรากฏการณ์ทางสังคมที่แตกต่าง
  3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
  4. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา วิจัยและแก้ปัญหาสังคม
centered image