คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ(สรุป)

เนื้อหาบทเรียน
EP1: บทที่1 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
EP2: บทที่2 การวางแผนดำเนินงานในองค์การร่วมกับระบบสารสนเทศ
EP3: บทที่3 ฮาร์ดแวร์
EP4: บทที่4 ซอฟต์แวร์
EP5: บทที่5 ระบบฐานข้อมูลองค์กร
EP6: บทที่6-1 การเขียนโปรแกรม
EP7: บทที่6-2 การแทนข้อมูล
EP8: บทที่7 ประเด็นร่วมสมัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
EP9: บทที่8 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาระบบ

จุดประสงค์รายวิชา
1. ทราบความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจโครงสร้างของส่วนเครื่องและโปรแกรม อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
3. สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆทางด้านธุรกิจ
4. เข้าใจการบริหารงานข้อมูล
5. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กี่ยวกับเทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งานส่วนบุคคล
6. ทราบผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

คำอธิบายกระบวนวิชา
     ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของส่วนเครื่องและโปรแกรม อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆทางด้านธุรกิจ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานข้อมูล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งานส่วนบุคคล เช่นโปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

<<เข้าเรียน>>

centered image