ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1(สรุป)

            ศึกษาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยคำศัพท์ 
       สำนวน 
และประโยคง่ายๆ
       A study of German language for communication through practice in listening, 
       speakingreading and writing skillsEmphasis is placed on simple vocabulary
       expressions and use of sentence patterns.

 วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักพยัญชนะ และสระในภาษาเยอรมัน
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสะกดคำและออกเสียงเป็นภาษาเยอรมันที่ถูกต้อง
    3. เพื่อให้ผู้เรียนแต่งประโยคพื้นฐานในภาษาเยอรมัน ได้แก่ ประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ
    4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
    5.  เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาหลักการใช้ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานในภาษาเยอรมัน

centered image