ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่าง อาเซียนกับเอเชียตะวันออก(สรุป)

เกี่ยวกับรายวิชา

        ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน จีน เกาหลี และญี่ปุ่น นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ผลดีและผลเสียของความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างกันและกัน เสนอแนวทางทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคทั้งสอง

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการ และเรียนรู้ขอบเขต เนื้อหาสาระในเรื่องอาเซียน และเอเชียตะวันออก และความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างสองภูมิภาคเพื่อสามารถอธิบายและจำแนกวิธีการที่ใช้ในการศึกษาทางจิตวิทยาพัฒนาการได้อย่างถูกต้อง

เอกสารประกอบการเรียน

หนังสือ ANT3051(S) จำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ

centered image