สถิติธุรกิจและวิเคราะห์เชิงปริมาณ (สรุป)

 

เกี่ยวกับรายวิชา

         ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ  สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นเบื้องต้น สถิติอนุมาน ได้แก่ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม ค่าสัดส่วน 1 กลุ่ม ผลต่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม การทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย  เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน กำหนดการเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การจำลองแบบ และปัญหาประยุกต์ทางธุรกิจ

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถหาผลลัพธ์และประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ความน่า
    จะเป็นเดี่ยว ความน่าจะเป็นร่วมกัน ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติอนุมาน ได้แก่ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
    เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม ค่าสัดส่วน 1 กลุ่ม ผลต่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม การทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์
    การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย สามารถวิเคราะห์ผลและแปลความหมายได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เลือกตามเกณฑ์
    การตัดสินใจได้

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น สามารถเขียนตัวแบบคณิตศาสตร์
    ของตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น สามารถหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของปัญหาและแปลความหมายได้

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบปัญหาการขนส่ง สามารถเขียนตัวแบบคณิตศาสตร์
   ของตัวแบบปัญหาการขนส่ง สามารถหาคำตอบเบื้องต้นของปัญหาและแปลความหมายได้

6. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบปัญหาการมอบหมายงาน อธิบายความหมายของตัวแบบคณิตศาสตร์ปัญหาการมอบหมายงาน สามารถหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของปัญหาและแปลความหมายได้

7.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำลองแบบ สามารถจำลองปัญหาด้วยการจำลองแบบ
     และแปลความหมายได้

 

centered image